One reply

  1. Hamidou says:

    ရ သ လ … က ဇ တင တယ န … အန ကပ အရ က ခ ခ င ရင ခ ထ က က တင စ ရင ပ င ပ ပ … ))အမည မ ဖ လ သ စ ဖတ သ န ည မ ရ မ မ … ပက ဒ န ထ တ ဖ အ ပ တ က ဇ … အ က က ခ င တ နတ လင ဒ ပ န ပန ပန … အ ဒ ဒစ ပန လ… လ တယ .. က ယ လ အ ဒ ပ က က က တယ …ခမမ… လ ခ အရ က ခ ခ င တယ ဆ သခ ပ က ရ က ပ မယ … ဘ န ရ က ပ ရမလ … စ တလက မ လ ခ င လ စ ပတ လည လ ခ င လ … :-Pမ ယ န ခ သင … က က တ ပ ခ င တ နတယ ပ … လ တယ လ ပ ကလ ပ နတယ မ ယ ည မ လ ခ င တ ပ ယ သ ပ …Hmoo… Thanks. Sometimes people have to stand alone to prove that they can still stand… Be stonrg..!!! ဒ ဆ … တခ တ လ တ လ … ))မ န … က ယ တ င က ရ က ခ င နသ ပ … မ ဒယ အလ ရ ပ တယ … ) ပ က … တ တ ပ .. အ ဒ လ နရ မ တ က တခ လ က အတ တ သ ပ ရ က ကတ ပ …သ တ … န မည လ တ က ခ စ စရ … စဥ စ ပ တ က ဇ န စ အသစ ရ ပ အ … )ခ စ ကည … အ တ တစန တပ င ပန လ တ က တမင ရ ရ က ခ တ .. သ ငယ ခ င တ တ က ယ တ မ တ အ တ န ဆင တယ … )ကလ သစ … စ က ပ ခ ဝယ ပ ပ လ အခ င အမ သတင ရတယ ကလ သစ ရ က ထ တ ပန ပ တ ပပ … ဒ ပ … က… လ မယ .. လ မယ … အပ င ထ ပ စ မ ရ ခ င ရင ဓ တ ပ တ တင ဖ က စည ထ ပ သ … ))မခ … ဝယ လ… တ တ ရ က ကမယ … ( မ က န ဆည ဆ တ မရ က ဘ န …) မ င မ … ပ ပ က က က လ က တ … တကယ ဆရ က တ က ရင အ ရယ နပ အ မယ … တ တ ဟ… အ ပ သ ကသ မ င မ တ ခ က မ အတ က က ဇ တင ပ တယ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.