2 replies on “Plant onion sets and green onions in the garden this week.”

  1. Kseniya says:

    ရ သ လ … က ဇ တင တယ န … အန ကပ အရ က ခ ခ င ရင ခ ထ က ၾက တင စ ရင ပ င ပ ၿပ … ))အမည မ ဖၚလ သ စ ဖတ သ န ႕ ည မ ရ မ မ … ပကၡဒ န ထ တ ဖ ႕အ ပ တ က ဇ … အၾက က ခ င တ နတ လင ဒ ပ န ႕ ပန ပန … အ ဒ ဒစ ပန လ… လ တယ .. က ယ လ အ ဒ ပ က ၾက က တယ …ခမမ… လ ခ အရ က ခ ခ င တယ ဆ သခ ပ က ရ က ပ မယ … ဘ န ႕ရ က ပ ရမလ … စ တလက မ လ ခ င လ စ ပတ လည လ ခ င လ … :-Pမ ယ န ႕ ခ သင … ၾက က တ ပ ခ င တ နတယ ပ … လ တယ လ ႕ ပ ၾကလ ႕ ပ နတယ မ ယ ည မ လ ခ င တ ပ ယ သ ပ …Hmoo… Thanks. Sometimes people have to stand alone to prove that they can still stand… Be srtong..!!! ဒၚဆ … တခ တ လ တ လ … ))မ န … က ယ တ င က ရ က ခ င နသ ပ … မ ဒယ အလ ရ ပ တယ … ) ပ က … တ တ ပ .. အ ဒ လ နရ မ တ က တခ လ က အတ တ သ ၿပ ရ က ၾကတ ပ …သ တ … န မည လ တ က ခ စ စရ … စဥ စ ပ တ က ဇ န စ အသစ ရ ပ အ … )ခ စ ၾကည … အ တ တစန ႕ တပ င ပန လ တ က တမင ရ ရ က ခ တ .. သ ငယ ခ င တ တ က ယ တ မ တ အ တ န ႕ ဆင တယ … )ကလ သစ … စ က ပ ခ ဝယ ၿပ ၿပ လ ႕ အခ င အမ သတင ရတယ ကလ သစ ရ က ထ တ ပန ပ တ ပပ … ဒ ပ … က… လ မယ .. လ မယ … အပ င ထ ၿပ စ မ ရ ခ င ရင ဓ တ ပ တ တင ဖ ႕ ၾက စည ထ ၿပ သ … ))မခ … ဝယ လ… တ တ ရ က ၾကမယ … ( မ က န ႕ ဆည ဆ တ မရ က ဘ န …) မ င မ … ပ ပ က ၾက က လ က တ … တကယ ဆရ ၾက တ ၾက ရင အ ရယ နပ အ မယ … တ တ ဟ… အ ပ သ ၾကသ မ င မ တ ခ က မ အတ က က ဇ တင ပ တယ …

  2. Omnya says:

    That’s a clever answer to a tricky quieostn

Leave a Reply

Your email address will not be published.